smart parenting

Smart Parenting projekt

Razvoj integrativnih spletnih tečajev starševstva: strategije za vzgojo otrok, ki so jih prizadele neugodne izkušnje iz otroštva

OPIS

Med pandemijo so številni starši doživeli povečan pritisk in upad socialne podpore, kar je vplivalo na njihovo duševno zdravje. V nedavni raziskavi EU je večina staršev izrazila, da so med pandemijo skrb za finance, socialna izolacija, kritike drugih ter čustvene izkušnje žalosti in osamljenostivplivale na njihovo starševstvo. Pandemija je negativno vplivala tudi na duševno zdravje otrok in povečala družbene neenakosti.

Po vsem svetu so zaprtja šol in varstva otrok ter prekinitve pošolskih dejavnosti še povečali pritisk staršev, da bi uravnotežili odgovornosti, vključno s tem, da so postali edini izvajalci nadzora in izobraževanja za svoje otroke – vse to ob doživljanju povečanega finančnega in čustvenega stresa. Na splošno, take izrednesocialno-ekonomske situacije imajo lahko zelo neugodne posledice za družine.

Smart parenting

Projekt

Projekt Smart parenting traja 28 mesecev in združuje partnerje iz različnih področij z namenom zagotavljanja odporne in obetavne prihodnosti za otroke s slabimi izkušnjami v otroštvu z vzpostavitvijo celovitega spletnega modela podpore staršem, ki temelji na načelih informiranega odločanja in pozitivnega starševstva. Projekt prispeva tudi k zmanjševanju kratkoročnih in dolgotrajnih simptomov travme pri otrokih in ustvarjanju vključujočega okolja, ki spodbuja pravičnost in enakost.

CILJNA SKUPINA

Starši in zakoniti zastopniki
Strokovnjaki

iz različnih organizacij, ki sodelujejo z otroci in družinami (pedagogi, vzgojitelji, učitelji, družinski terapevti, socialni delavci, psihologi).

Vladne agencije

izobraževalni, socialni in zdravstveni zavodi

DOZVEDIEŤ SA VIAC

CILJI PROJEKTA

SprojektomSmartPatenringželimovzpostaviti spletni portal, ki bo namenjen podpori in razvijanju kompetenc za starše. Temeljil bo na principih informiranega sprejemanja odločitev, inkluzije, enakopravnosti in pozitivne vzgoje z namenom zmanjševanja kratkoročnih in dolgoročnih posledic travm v otroštvu. Program projekta Smart parenting bo oblikovan fleksibilno in bo upošteval dejanske potrebe staršev. Posebna pozornost bonamenjna potrebam družin, ki so prepoznane kot socialno in/ali ekonomsko ogrožene, sploh na podorčjih zanemarjanja otrok in ljudi z manj priložnostmi. Tukaj ciljamo predvsem na ljudi iz ruralnih in oddaljenih območil, ljudi z ovirami, migrante in žrtve diskriminacije. Projekt bo obravnaval ovire, s katerimi se srečujejo te skupine na področju starševstva in vzgoje ter tako aktivno spodbujal socialno vključenost.

Zostaňte informovaní

Prihláste sa k odberu našich pravidelných noviniek a sledujte nás na Facebooku.

Smart Parenting

IZVEDENE AKTIVNOSTI

01

Sekundarna raziskava programov

za starševstvo, ki imajo dokazano pozitivne rezultate pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov med starši in otroci na nacionalni in EU ravni.

všetky tieto dokumenty sú v angličtine

02

Razvoj učnega načrta

ki se osredotoča na neugodne izkušnje iz otroštva in načine za ublažitev težavnega vedenja

03

Vzpostavitev platforme

z avdiovizualnimi sporočili o izboljšanju duševnega zdravja, učnim načrtom, orodji in materiali za zainteresirano javnost ter priprava političnih priporočil

PARTNERJI

V projektu Smart parenting sodeluje 6 partnerjev iz petih EU držav:

Mairie d’Oletta, ktorá sa nachádza na Korzike, dohliada na blaho 1 388 obyvateľov a spravuje rôzne komunálne záujmy, ako je územné plánovanie, vzdelávanie a sociálna pomoc. Prioritou obce je vzdelávanie, prevádzkuje dvojjazyčnú verejnú základnú školu Oletta so 126 žiakmi, čím podporuje inkluzívne a optimalizované vzdelávacie prostredie. Prostredníctvom aktívneho zapojenia komunity a spolupráce s organizáciou REAAP sa Mairie d’Oletta snaží podporovať rodičov tým, že uznáva a zvyšuje ich zručnosti v rámci, ktorý si cení dialóg, výmenu a aktívnu účasť rodín.


www.oletta.fr

IFRTS, ako člen UNAFORIS a aktívne zapojený do rozvíjajúcej sa oblasti sociálnej práce, kladie veľký dôraz na pochopenie a riešenie otázok týkajúcich sa ochrany, výživy a vzdelávania detí. V reakcii na meniace sa prostredie pripravuje IFRTS budúcich sociálnych pracovníkov prostredníctvom prispôsobivej odbornej prípravy, pričom podporuje model, ktorý oceňuje sociálnu podporu, angažovanosť a iniciatívu. V spolupráci s regionálnymi centrami a sieťou aktérov sociálnej práce pôsobí IFRTS na priesečníku fyzického a duševného zdravia a rieši vzájomne prepojené problémy, ktorým čelia jednotlivci v núdzi. Ako realizátor projektu inteligentného rodičovstva IFRTS mobilizuje rôzne zainteresované strany s cieľom zabezpečiť včasnú prevenciu a ochranu detí, čím podporuje rodičov pri zabezpečovaní odolnejšej budúcnosti. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s koordináciou európskych organizácií a bohatému zázemiu v oblasti odbornej prípravy a výskumu v sociálnej práci je IFRTS kľúčovým hráčom pri formovaní účinných sociálnych intervencií.

www.ifrtscorse.eu

Ľudská univerzita Lendava (Centrum vzdelávania dospelých Lendava) je inštitúcia vzdelávania dospelých, ktorú v roku 1959 založila obec Lendava. V priebehu rokov sa AEC Lendava vyvinulo z klasickej školy pre dospelých na moderné centrum celoživotného vzdelávania a stalo sa jedným z popredných inštitútov vzdelávania dospelých v Slovinsku. Počas každého roka zabezpečujeme rôzne národné a medzinárodné projekty, vrátane tých, ktoré nie sú priamo zamerané na vzdelávanie. LU Lendava prevádzkuje Centrum pre rodinu, kde poskytuje rôzne workshopy pre rodičov a deti, realizuje program Posilnenie rodín s Centrom sociálnej starostlivosti Pomurje pre rodiny, ktoré sú dysfunkčné, poskytuje laické a odborné terapeutické služby pre deti a dospievajúcich a poskytuje dôverné rozhovory.


www.lulendava.si

GESEME je španielska organizácia, ktorá sa od roku 1996 špecializuje na medicínu, zdravie, bezpečnosť, psychoterapiu, šport, školenia a zdravý životný štýl.
Máme intenzívnu ziskovú činnosť a tím 297 zamestnancov na plný úväzok (lekári, fyzioterapeuti, psychológovia, terapeuti, odborníci na ochranu zdravia pri práci, zdravotné sestry, odborníci na vzdelávanie atď.)

GESEME poskytuje špecializované služby pre:
– Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aktívneho starnutia, zdravia a pohody
– Psychoterapia
– Arteterapia
– Mindfulness
– Sociológia
– Koučing na zosúladenie pracovného a osobného života
– Kampane za zdravé návyky
– Bezpečnosť pri práci
– Športová medicína
– Fyzioterapia


www.geseme.fr

European Knowledge Spot je nezisková organizácia, ktorej cieľom je sprístupňovať informácie a vedomosti všetkým a vytvárať pozitívny vplyv na vzdelávanie, sociálne začlenenie a budovanie éry mieru a udržateľného rozvoja. Organizácia kladie dôraz na podporu formálneho aj neformálneho vzdelávacieho systému a prispieva k jeho rovnému prístupu pre všetkých, ako aj na navrhovanie a poskytovanie prispôsobených možností celoživotného vzdelávania, vzdelávania a budovania kapacít najmä pre obyvateľstvo so znevýhodneným vzdelaním.

www.euknowledgespot.eu

Asociácia pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (APHVF/SPAVO) poskytuje služby a priamu pomoc osobám, ktoré zažívajú alebo vykonávajú domáce násilie, s cieľom predchádzať mu. APHVF vyvíja aktivity na zvyšovanie povedomia o spoločenskom fenoméne domáceho násilia s cieľom informovať občanov, ale tiež poskytuje poradenstvo príslušným orgánom, najmä pokiaľ ide o nedostatky právnych predpisov a formálnych postupov, a navrhuje vhodné návrhy s cieľom zlepšiť súvisiace politiky.
www.domviolence.org

Contact us

Návrat hore